STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Učební obory


Opravář zemědělských strojů

Mechanik opravář motorových vozidel

Ošetřovatel-ošetřovatelka (se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby)


OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Kód oboru:                       41-55-H/01    
Délka studia:                   3 roky
Forma studia:                  Denní studium
Zakončení studia:            Výuční list
 

 
Profil absolventa oboru
 
Jedná se o učební obor pro chlapce a děvčata s technickým zaměřením.
 
Absolvent oboru:
 • má základní znalosti zemědělské výroby
 • umí provádět technickou údržbu, opravy a seřizování traktorů, automobilů a ostatních mechanizačních prostředků v zemědělství.
 • je schopen provádět všechny demontážní a montážní práce při opravách strojních celků
 • zná zásady a umí provádět renovace jednoduchých strojních součástí (hřídele, ozubená kola, čepy,...)- má řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T, B, C
 • má svářečský průkaz s oprávněním ke svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
 • může získat také oprávnění ke svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého, umí obsluhovat diagnostické přístroje pr zjišťování závad motorů i ostatních skupin motorových vozidel
 • zná zásady pro ochranu životního prostředí před jeho znečišťováním a poškozováním
 • zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, zná rovněž protipožární předpisy a ovládá práci s protipožární technikou.
 • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě přímo na naší škole v Tišnově
 

 
Uplatnění absolventů v praxi
 
Absolventi se uplatňují jako opraváři v dílnách zemědělských družstev i soukromě hospodařících zemědělců.
Někteří jsou zaměstnáni jako mechanici v dílnách dopravních závodů , v autoservisech, na úseku údržby strojírenských podniků, apod.
Mnozí také pokračují ve studiu a po úspěšném absolvování dvouleté maturitní nástavby získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Mohou rovněž studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, případně na vysokých školách.
 

ŠVP ke stažení zdeMECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Kód oboru:                      23-68-H/01   
Délka studia:                   3 roky
Forma studia:                  Denní studium
Zakončení studia:            Výuční list
 

 
Profil absolventa oboru
 
Jedná se o učební obor pro chlapce a děvčata s technickým zaměřením.
 
Absolvent oboru:
 • volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla
 • volí a používá nástroje , stroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jejich příslušenství
 • identifikuje příčiny závad u silničních vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
 • dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí
 • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
 • stanoví vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej
 • zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předání vozidla)
 • řídí motorová vozidla skupiny B,C
 • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě přímo na naší škole v Tišnově
   

 
Uplatnění absolventů v praxi
 
Absolventi se uplatňují jako automechanici v autoopravnách, stanicích STK, servisech, při měření emisí atd.
Někteří jsou zaměstnáni jako pracovníci zajišťující dopravu a nákup náhradních dílů a příslušenství.
Mnozí také pokračují ve studiu a po úspěšném absolvování dvouleté maturitní nástavby získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Mohou rovněž studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, případně na vysokých školách.
 
 


 

OŠETŘOVATEL - OŠETŘOVATELKA 

(se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby)
 
Kód oboru:                       53-41-H/01
Délka studia:                   3 roky
Forma studia:                  Denní studium
Zakončení studia:            Výuční list
 

 
Profil absolventa oboru
 
Tento učební obor je určen pro chlapce i dívky, je zaměřený na získání vědomostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Obor ošetřovatel je nabízen na našem učilišti jako na jediné střední škole zřizované Jihomoravským krajem.
 
Absolvent oboru:
 •  je schopen se podílet pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry neboporodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
 • asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta
 • dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • usiluje o co nejvyšší kvalitu své práce a služeb
 • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě přímo na naší škole v Tišnově.

   

 
Uplatnění absolventů v praxi
 
Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických a sociálních zařízeních jako jsou nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče, domovy pro seniory apod. Stejně tak mohou zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči, o kterou bude mezi našimi občany stále větší zájem. Mohou tak poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, popřípadě spolupracovat s lékařem při poskytování preventivní, léčebné a rehabilitační lékařské péče.
 
 
ŠVP(včetně zkráceného studia) ke stažení zde